Scroll down for English

Bouwe Bekking, Jens Dolmer, Katja Salskov-Iversen, Emil Midé Erichsen og Theis Erichsen er standby. VO65eren Childhood1 ligger klar forud for et rekordforsøg på den nye Round Denmark Race offshore distance på 775 sømil (1435 km) med mål i Aarhus. Banen er indstiftet af Sailing Aarhus, Aarhus International Sejlsportscenter og Shorthand ECM.

Det er en af offshore sejlsportens helt store superstjerner, den otte-dobbelte Volvo Ocean Race skipper, Bouwe Bekking, der lige nu tjekker vejrprognoserne for de kommende uger. Han er på udkig efter det optimale vejrvindue for at sætte en eftertrykkelig Round Denmark Race rekord.

Det bliver nærmest en Le Mans-start, når Bekking og besætning smider trosserne og krydser startlinen ud for Rømø mellem den 20. og den 30. juni.

Bekking håber at kunne sætte en stærk rekord og dermed en referencetid, som vil lokke andre stærke offshore-syndikater til i de kommende år. Ikke mindst frem mod 2022, hvor Aarhus er blandt målbyerne for The Ocean Race.

– Rekorder har altid været omgivet af en form for mystik, og Round Denmark Race-banen har potentialet til at blive blandt de mytiske distancer. Som sportsmand oplever jeg, at lysten til at slå rekorder altid har været og altid vil være til stede. Det er det der driver os, siger Bouwe Bekking.

’Kurs mod Fjerne kyster’-brødrene er med

Brødrene Emil Midé Erichsen og Theis Erichsen, som de fleste danskere kender fra TV2s udsendelser ’Kurs mod Fjerne Kyster’ og ’Kurs mod Nord’, er med på Childhood1 som OBRs (On Board Reporters). Deres rolle bliver at dokumentere rekordforsøget for projektet på Childhood1. Der vil også være andre danske topsejlere om bord, blandt dem den erfarne storbådsejler Jens Dolmer og Katja Salskov-Iversen, der har en OL bronzemedalje fra 2016 i 49erFX med i bagagen.

Aarhus som offshore center

Sejladsen bliver en forløber for de kommende års satsning, der vil revitalisere offshore kapsejlads i Danmark og Nordeuropa. Fra 2021 bliver den første udgave af Round Denmark Race sejlet som en regulær kapsejlads med samlet start og et fastsat starttidspunkt fra Aarhus samt måltagning samme sted. Denne sejlads bliver for single- og doublehanded (solo og to personer om bord) og for både med fuld besætning. Det er Morten Brandt fra Shorthand ECM, der har udviklet sejladsen og som arrangerer den i samarbejde med Sailing Aarhus og Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

– Vi er ekstremt stolte af, at Bouwe Bekking og Childhood1 finder Round Denmark Race rekorden så interessant, at han vælger at sætte referencetiden, som fremtidige udfordrere skal forsøge at slå. Vi er også meget tilfredse med, at vi på denne måde kommer til vise offshore-banens mange kvaliteter. Jeg er sikker på, at Bouwe og Childhood1s sejlads vil inspirere mange til at prøve kræfter med ægte havkapsejlads i 2021, siger Morten Brandt.

 

FAKTA:
Om Round Denmark Race Record-banen

Rekordforsøget kan ses om en enkeltstart, hvor skipper og navigatør vælger tidspunktet for starten. Det gælder som at finde en lavtrykspassage, der drejer med båden rundt på banen, som på den måde så vidt muligt undgår at skulle sejle på kryds op mod vinden.

Startlinjen er en position i Nordsøen ca. ud for Rømø. Herfra går det nordover forbi Danmarks vestligste punkt ud for Blåvandshuk videre mod Skagerrak og det nordligste punkt Skagen. Herfra mod sydøst over Kattegat gennem Øresund. Så næsten stik øst ud i Østersøen til Danmarks østligste punkt ved Christiansø.

Herefter rundes om Bornholm inden det går mod vest forbi Gedser Odde, som er Danmarks sydligste punkt. Derfra går det op gennem Langelandsbæltet, videre til Storebælt, nord om Samsø, inden der er målgang i Aarhus ud for Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Banen kan sejles enten med eller mod uret, men lavtrykspassagerne dikterer med stor sandsynlighed sejlads med uret.

Om World Childhood Foundation

Childhood Foundation er grundlagt af den svenske dronning Silvia. Fondens formål er at beskytte børn mod sexuelt og andet misbrug. Hovedformålet er at skabe opmærksomhed og brand awareness om World Childhood Foundation.

Round Denmark Race og Covid19

På grund af corona-virus vil Childhood1 ikke lægge til kaj i Aarhus. Ingen af de udenlandske sejlere om bord vil gå i land. Det bliver med andre ord de danske besætningsmedlemmer, der bliver sejlet i land for at fortælle i detaljer om rekordsejladsen.

 

ENGLISH VERSION:

Sailing superstars aims to set Round Denmark Race record

Sailing stars Bouwe Bekking, Jens Dolmer, Katja Salskov-Iversen, Emil Midé Erichsen and Theis Erichsen are on standby. The VO65er Childhood1 is ready for a record attempt on the new Round Denmark Race, with an offshore distance of 775 nautical miles (1,435 km), and the finish line in Aarhus. The regatta was founded by Sailing Aarhus, Aarhus International Sailing Center and Shorthand ECM.

One of offshore sailings iconic superstars is the eight-time Volvo Ocean Race skipper, Bouwe Bekking, who is currently checking the weather forecasts for the coming weeks. He is looking for the optimal weather window to set an emphatic Round Denmark Race record.

It will be almost like a Le Mans start when Bekking and his crew set sail from the starting line at the southern part of Rømø (a Danish island near the Danish west coast in the North Sea).

Bekking hopes to be able to set a strong record and thus a reference time that will attract other offshore syndicates in the coming years – not least in 2022, when Aarhus is among the stopover cities in the Ocean Race.

– Records have always been surrounded by a certain mystic and the Round Denmark Race course has the potential to become one of the mythical distances. As a sportsman, I feel that the desire to beat records has always been, and always will be, present. That’s what drives us, says Bouwe Bekking.

Well-known adventure sailors will join the Childhood1.

Brothers Emil and Theis Midé Erichsen, who most Danes know from TV2’s broadcasts ’Courses towards the Far Coasts’ and ’Courses to the North’, join Childhood1 as OBRs (On Board Reporters). Their role will be to document the record attempt for the project on Childhood1. There will also be other Danish top sailors on board, among them the experienced big boat sailor Jens Dolmer and Katja Salskov-Iversen, who won a 2016 Olympic bronze medal in Rio in the 49erFX class.

Aarhus as an offshore epicentre

The sailing will be a precursor for the coming years’ efforts, which will revitalize offshore racing in Denmark and northern Europe. From 2021, the first edition of the Round Denmark Race will be sailed as a regular race with start and a fixed start time from Aarhus, as well as the finish line at the same location. The event will be open for single- and doublehanded crews as well as for yachts with full crew. Morten Brandt from Shorthand ECM has developed the event and arranges it in cooperation with Sailing Aarhus and Aarhus International Sailing Center.

– We are extremely proud that Bouwe Bekking, and Childhood1, find the Round Denmark Race record so interesting that they choose to set the reference time that future challengers should try to beat. We are also very pleased that in this way we can show the many qualities of the offshore course. I am sure that Bouwe and Childhood1’s sailing will inspire many to try their hand at true sailing in 2021, says Morten Brandt.

 
FACTS:
About the Round Denmark Race Record track

The record attempt is a time trial – the skipper and navigator are choosing the time of the start. The starting line is a position in the North Sea approx. off the island of Rømø. From here the course goes north past Denmark’s westernmost point off Blåvandshuk, towards Skagerrak and the northernmost point Skagen.

From here it proceeds to the southeast over Kattegat through the Øresund. Then it turns east into the Baltic Sea to Denmark’s easternmost point off Christiansø, then round Bornholm before heading west past Gedser Odde, Denmark’s southernmost point.

Then from there it goes up through the Langelandsbelt, on to the Great Belt, north of Samsø, before reaching the finish line in Aarhus next to the Aarhus International Sailing Center. The course can be sailed either clockwise or counterclockwise, but the low-pressure passages are very likely to dictate clockwise sailing.

About World Childhood Foundation

World Childhood Foundation was founded by Sweden’s Queen Silvia. The purpose of its fund is to protect children from sexual and other abuse. The main purpose of Childhood1 is to create awareness and brand awareness about the Childhood Foundation.

Round Denmark Race and Covid-19

Due to the Covid-19 limitations, Childhood1 will not dock in Aarhus. None of the foreign crew members on board will go ashore. In other words, just the crew members of Danish nationality will be sailed ashore to tell in detail about the record sailing.

Rekord-ruten Round Denmark Race

Offshore-ruten i Round Denmark Race. Foto: Shorthand ECM