Vedtægter

Sailing Aarhus

Vedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Sailing Aarhus m.b.a, . Foreningen, der er stiftet den 22. maj 2006, har hjemsted i Aarhus Kommune

 

§ 2 Formål

Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune, som er medlem af Dansk Sejlunion.

Formålet for foreningen er at fremme og udbrede sejlsporten og kendskabet til sporten ved at arrangere en bred vifte af sejlsportsmæssige aktiviteter på og ved Århus Bugten, som medlemsklubberne vælger at gennemføre i fælles regi med sejlklubberne som arrangører –  evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejdet bygger på medlemsklubbernes engagement og ejerskab, og de værdier, der skabes som resultat af samarbejdets aktiviteter anvendes til at konsolidere og styrke medlemsklubbernes og samarbejdets sejlsportsmæssige fundament.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlemsklub i foreningen kan bestyrelsen efter skriftlig ansøgning og ved kvalificeret beslutning optage sejl- og windsurfingklubber samt bådelaug, der er medlem af Dansk Sejlunion og hjemmehørende i Aarhus Kommune. En udtrådt medlemsklub kan kun optages på ny, såfremt eventuel gæld til foreningen er berigtiget.

 

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsens formand senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang. Udmeldelse friholder ikke for de forpligtelser og ansvar, der er indgået aftaler om i medlemsperioden

 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Betales kontingentet ikke inden udgangen af forfaldsmåneden samt senest 14 dage efter skriftligt påkrav er afsendt til den pågældende medlemsklub, kan bestyrelsen udelukke medlemsklubben, hvorved samtlige medlemsrettigheder fortabes. Udelukkelsen fritager ikke den udelukkede medlemsklub for de forpligtelser og det ansvar, der følger af aftaler, der er indgået i medlemsperioden. Medlemskab kan kun erhverves igen i henhold til den i § 3 beskrevne procedure. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsklub, såfremt vedkommende handler i strid med foreningens formål, såfremt vedkommende øvrigt tilsidesætter foreningens vedtægter på for foreningen skadelig vis samt såfremt medlemsklubben på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

I eksklusionssager har medlemsklubben krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

En ekskluderet medlemsklub kan kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling som særligt punkt på dagsordenen. Den ekskluderede medlemsklub har ret til at være til stede under generalforsamlingens behandling af eksklusionen og ret til at tale sin sag. Den ekskluderede medlemsklub har krav på at blive skriftligt underrettet om tidspunktet og stedet for generalforsamlingen senest 7 dage inden datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens afgørelse af om eksklusionen bør opretholdes kræver samme kvalificerede flertal som til ændring af foreningens vedtægter jfr. § 15

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i perioden 1. marts til 1. april. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel.

Stk. 3. Mødeberettigede på generalforsamlinger er Sailing Aarhus medlemsklubber. Medlemsklubberne kan frit hvem og hvormange deltagere, der alle kan deltage med taleret. Hver medlemsklub har dog kun én stemme, og hver medlemsklub skal udpege en repræsentant, der varetager medlemsklubbens stemmeret.

Stk. 4. Gennemførelsen. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen samt en sekretær. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Forslag fra medlemsklubberne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemsklubberne 7 dage inden samme.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

Stk.7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning ved kvalificeret flertal – jvf. § 15 og § 16.

Stk. 8 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemsklubbers repræsentanter ønsker dette.

Stk. 9. Begrænsning. En generalforsamling kan ikke pålægge en medlemsklub økonomiske, juridiske eller arbejdsmæssige forpligtelser, som medlemsklubben ikke ønsker at påtage sig.

Stk. 10. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemsklubber skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 10 Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen består at to repræsentanter fra hver medlemsklub.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

§ 11 Bestyrelsens beslutninger og tegningsret

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst af 50 % af medlemsklubbernes repræsentanter.

Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

Låneoptagelse på mere end 50.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ansætte en leder til varetagelse af foreningens daglige drift og forretning. Bestyrelsen kan udstyre denne med prokura. Denne prokura fremgår af den til enhver tid gældende forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen forhandler løn- og ansættelsesvilkår for den daglige leder.

 

§ 12 Begrænsning i foreningens hæftelse

For enhver forpligtelse for foreningen hæfter alene foreningen. Foreningens hæftelse er begrænset til foreningens formue. Foreningens medlemsklubber hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemsklubber sammen senest en uge før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

 

§ 14. Revision.

Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. §8, stk. 11.

Stk. 2. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemsklubber stemmer for forslaget.

 

§ 16 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter afstemning blandt alle stemmeberettigede medlemsklubber og kan kun besluttes, såfremt mindst 5/6 af disse stemmer er for beslutningen. Samme afstemningsregler gælder for ændring af denne paragraf.

Ved opløsning skal foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, anvendes til fordel for dansk amatøridræt i Aarhus Kommune, især sejlsportsformål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 30. marts 2018