Orientering fra Sailing Aarhus om årsregnskabet for 2016

Orientering fra Sailing Aarhus om årsregnskabet for 2016

I forbindelse med revisionen af SAAs årsregnskab for 2016 fandt vi anledning til at underkaste dette en nærmere gennemgang, da vi konstaterede en række fejl i balancen. En grundlæggende fejl vi konstaterede var, at tilgodehavender og skyldige poster i en årrække fejlagtigt ikke var blevet modskrevet i balancen, når tilgodehavendet indgik eller udeståendet blev betalt.

Dette medførte så, at posterne tilgodehavender og skyldige omkostninger var vokset uden baggrund i virkeligheden og da de to konti ikke var “synkrone” fremtrådte egenkapitalen ved udgangen af 2015 misvisende (“for stor”) og det var således denne “for store” egenkapital, som vi i første omgang reagerede på inden vi påbegyndte revisionen af årsregnskabet 2016. Vi burde naturligvis have opdaget dette tidligere, men da årsregnskabet for 2015 var blevet afsluttet og godkendt af generalforsamlingen, var vi desværre ikke tidligt nok opmærksomme på forholdene.

Ansvaret for dette ligger alene hos SAAs ledelse, som udgøres af bestyrelsen i samarbejde med direktøren, og vi besluttede derfor at gennemføre et meget omfattende udredningsarbejde, bistået af ekstern revisorkonsulent, bogholder, kasserer, direktør mfl. Resultatet af udredningen er, at vi har måttet justere vores egenkapital således at den ved udgangen af 2016 udgjorde –531.877 kroner (heraf hensættelse til ekstern rådgivning på kr. 200.000.)

I forbindelse med udredningen har vi forbedret en lang række administrative rutiner og implementeret nyt bogholderisystem. SAA har aldrig haft egen, ansat bogholderifunktion, men har siden 2008 fået foretaget bogføring eksternt. Vi har i udredningen konstateret en række fundamentale fejl i regnskaberne. Det er fejl, som ledelsen påtager sig ansvaret for. Men der er på ingen måde fundet tegn på svig, misligholdte betalingsaftaler med kreditorer eller tab på debitorer.

I hele perioden frem til 2016 og i hele 2017 har SAA’s likviditet været positiv, og i dag er SAA’s væsentligste kreditorer medlemsklubberne selv.

På generalforsamlingen den 6. december var der opbakning bag at fortsætte det positive samarbejde i SAA omkring sejlsportsaktiviteterne i Aarhus.

På SAA’s bestyrelsesmøde, der blev afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, blev der nedsat et midlertidigt organisationsudvalg, med deltagelse fra alle seks medlemsklubber. Udvalgets opgave er at udarbejde en genopretningsplan for SAA, herunder at genskabe en positiv egenkapital.

Der er næste møde i udvalget den 3. januar 2018. Udvalget færdiggør sit arbejde i første halvdel af januar, og umiddelbart herefter forventer bestyrelsen at kunne give et billede af, hvorledes vi sikrer en fortsat, økonomisk og administrativ bæredygtig drift af SAA.

Vi kan yderligere oplyse, at vi naturligvis har haft tæt dialog med vore eksterne samarbejdspartnere, herunder VM2018 og Aarhus Kommune om de økonomiske forhold i SAA.  Forberedelse og gennemførelse af VM2018 berøres ikke af de interne forhold i SAA og indgåede aftale omkring afvikling af stævnet påvirkes på ingen måde. Planlægningen af VM2018 kører på rette spor, og det bliver en fantastisk begivenhed for hele sejlerdanmark, uanset hvorledes de interne forhold i Sailing Aarhus måtte være.  

På samme måde er også sejlsportscentret upåvirket af disse forhold, idet sejlsportscentret som bekendt er ejet af en selvejende fond og derfor på ingen måde har fælles økonomi med SAA.

Kraftcenterarbejdet i Aarhusbugten er organiseret mellem Dansk Sejlunion, Team Danmark, ESAA og en treenighed af Sailing Aarhus, Aarhus Sejlklub og Kaløvig Bådelaug. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af marts med etableringen af Sejlsportscenteret. Dansk Sejlunion har meddelt, at man herefter selv ønsker at administrere arbejdet omkring eliten/landsholdene. 

Sejlklubberne arbejder på en model, hvor Kraftcenterarbejdet i Aarhus for ungdom/talent fortsætter i et samarbejde mellem ESAA og sejlklubberne. Der arbejdes derfor på en ny samarbejdsmodel med Dansk Sejlunion og Team Danmark. 

på vegne af bestyrelsen og direktion   

Mette Rostgaard Evald                                Thomas Capitani

          Formand                                                    Direktør

 

På nedenstående links fra kan downloades referat SAA’s generalforsamling samt det revisorpåtegnede og godkendte regnskab for 2016.

 

Link
Årsregnskab 2016

Referat SAA generalforsamling 2017